•  e-mail: sklep.krotoszyn@itecom.pl
  • +62 725 58 67
  •  +607 666 146
  •  ul. Łąkowa 10, 63-700 Krotoszyn
  •   pracujemy: pn-pt 8:00-18:00, sb 10:00-14:00

Polityka prywatności

Polityka prywatności

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) spółka Itecom Sp. z o.o. z siedzibą w Krotoszynie (zwana dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej Media Zone przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Itecom Sp. z o.o. z siedzibą w Krotoszynie, 63-700 Krotoszyn, ul. Łąkowa 10, NIP: 6211722986, REGON: 300110699, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000241534, o kapitale zakładowym 200.000,00 zł numer telefonu: 607 666 573, adres e-mail: kontakt@mediazone.sklep.pl

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Sklep Internetowy można się kontaktować pisząc na adres pocztowy: ul. Łąkowa 10, 63-700 Krotoszyn, najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail iod@itecom.pl

3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) podjęcia z Pani/Pana inicjatywy działań zmierzających do dokonania zapłaty za towar (lub usługę̨) nabyty w sklepie internetowym współpracującym z Media Zone, w którym dokonywany jest zakup (zwanym dalej: „Sklepem internetowym”), w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę̨ zakupową Media Zone, w celu zawarcia umowy pomiędzy Sklepem Internetowym, a Panem/ Panią, a także w celu weryfikacji przez Media Zone należytego wykonania takiej umowy zlecenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.b) Rozporządzenia)

b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych:

a) marketingu produktów lub usług własnych,

b) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,

c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,

d) prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu,

e) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych

f) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 3 oraz w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.

b) Twisto Polska sp. z o.o.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat, a po jego upływie przez okres niezbędny do realizacji wyłącznie następujących celów wskazanych w ust. 4, tj.:

a) posprzedażowej obsługi klientów (reklamacje),

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń

Niezależnie od powyższego, dane osobowe przetwarzane będą przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, nie dłużej jednak niż jest to wymagane przez te przepisy albo do chwili przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych przysługujących Sklepowi Internetowemu wobec Państwa.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do przenoszenia danych.

9. Przetwarzane Dane Osobowe obejmują następujące kategorie danych:

a)  Podstawowe dane dotyczące osoby (imię, nazwisko, adres),

b)  Dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),

c)  Dane kontraktowe (np. NIP, siedziba, numer rachunku),

d)  Historia współpracy/obsługi,

e)  Dane dotyczące rozliczeń/płatności,

f)   Dane dotyczące planowania/kontroli,

g)  Informacje/dane dostarczane przez osoby trzecie,

h)  Preferencje konsumenckie (np. dotyczące, zwyczajów zakupowych, aktywności, formy spędzania czasu),

10. Organem nadzorczym wobec Sklepu Internetowego w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Pliki Cookies

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż nasz sklep internetowy korzysta z tzw. plików cookies. Poniżej znajdą Państwo informację o tym, czym dokładnie są pliki cookies, o celach i sposobach ich wykorzystania oraz o sposobach zmiany ustawień dotyczących plików cookies w zakresie warunków ich przechowywania oraz uzyskiwania do nich dostępu.

I. Co to są pliki cookies.
Pliki cookie, tzw. ciasteczka, są informacjami wysyłanymi przez serwis internetowy, który w danej chwili odwiedzamy, w postaci małych fragmentów tekstu  zapisywanych na dysku/pamięci komputera, smartphone, tabletu itp. W ww. fragmencie tekstu znajdują się informacje np. niezbędne podczas logowania do konta pocztowego lub sklepu internetowego. Ciasteczka umożliwiają m.in. zapamiętywanie produktów / stron które przeglądamy w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam.

II. Cel oraz sposób użycia plików cookies.
W naszym sklepie plików cookie używamy w następujących celach:
1. zbieranie statystycznych danych przez system prestashop i google analitics,
2. tworzenie koszyka zakupowego,
3. system autoryzacji użytkownika (rejestracja, logowanie).

III. Zgoda na wykorzystanie plików cookies
Poprzez dalsze korzystanie z naszego serwisu wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookies na opisanych powyżej zasadach. Jeżeli Państwo takiej zgody nie wyrażają prosimy o opuszczenie stron naszego sklepu.